Algemene voorwaarden

1. Bronsgeest Deur Advocaten is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam. Een lijst van personen die via hun respectievelijke praktijkvennootschappen aandelen in Bronsgeest Deur Advocaten houden en die conform gebruik “partners” worden genoemd, wordt op verzoek toegezonden.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Bronsgeest Deur Advocaten en op alle rechtsverhoudingen van Bronsgeest Deur Advocaten met derden en worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt.
3. Naast Bronsgeest Deur Advocaten komt ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, ongeacht of zij nog voor Bronsgeest Deur Advocaten werkzaam zijn, een beroep toe op deze Algemene Voorwaarden. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn daarnaast mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde besloten vennootschappen.
4. Bronsgeest Deur Advocaten is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bronsgeest Deur Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat een opdracht door een bepaalde advocaat zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien in verband met de aan Bronsgeest Deur Advocaten opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Bronsgeest Deur Advocaten, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt, behalve waar het de inschakeling van deurwaarders of procesadvocaten betreft. Bronsgeest Deur Advocaten zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden-opdrachtnemers in acht nemen. Bronsgeest Deur Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Bronsgeest Deur Advocaten heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid, die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden. Tot de in dit artikel bedoelde derden behoren ook de door Bronsgeest Deur Advocaten ingeschakelde buiten Nederland gevestigde advocaten, deurwaarders of anderszins.
6. Iedere aansprakelijkheid van de advocaten van Bronsgeest Deur Advocaten en van al degenen die voor of namens Bronsgeest Deur Advocaten werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Bronsgeest Deur Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van Bronsgeest Deur Advocaten komt. Indien de verzekering geen dekking mocht bieden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Bronsgeest Deur Advocaten met betrekking tot de opdracht in rekening gebracht en ontvangen honorarium, met een maximum van € 50.000,-. Bij opzet of bewuste roekeloosheid geldt deze beperking niet.
7. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt, uit welke hoofde ook, jegens Bronsgeest Deur Advocaten, in verband met de uitvoering van de door Bronsgeest Deur Advocaten verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk onder de aandacht van Bronsgeest Deur Advocaten te worden gebracht en vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door Bronsgeest Deur Advocaten.
8. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Bronsgeest Deur Advocaten, vrijwaart de cliënt Bronsgeest Deur Advocaten voor en tegen (en zal de cliënt Bronsgeest Deur Advocaten schadeloos stellen ter zake van) alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Bronsgeest Deur Advocaten mocht hebben of jegens Bronsgeest Deur Advocaten mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Bronsgeest Deur Advocaten voor de cliënt of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan Bronsgeest Deur Advocaten, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Bronsgeest Deur Advocaten lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.
9. In het kader van de dienstverlening door Bronsgeest Deur Advocaten worden door de cliënt mogelijk persoonsgegevens van bij de cliënt werkzame personen of derden aan Bronsgeest Deur Advocaten verstrekt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kwalificeren in dat geval zowel Bronsgeest Deur Advocaten als de cliënt als verantwoordelijke in de zin van de AVG. Ter uitvoering van de verplichting ex artikel 26 van de AVG geldt ten aanzien van de dienstverlening door Bronsgeest Deur Advocaten het volgende:
a. De cliënt staat er voor in en garandeert, indien zij persoonsgegevens aan Bronsgeest Deur Advocaten verstrekt, dat deze persoonsgegevens juist zijn;
b. De cliënt staat er voor in en garandeert dat zij voldaan heeft aan de informatieplicht richting haar personeel, een en ander zoals bedoeld in artikel 13 AVG;
c. Vanwege het op Bronsgeest Deur Advocaten rustende beroepsgeheim is Bronsgeest Deur Advocaten wettelijk niet gehouden informatie aan betrokkenen in de zin van de AVG te
verschaffen omtrent verwerking door haar van de persoonsgegevens die zij van de cliënt ontvangt;
d. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Bronsgeest Deur Advocaten en de cliënt om zorg te dragen voor een beveiligde manier van verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld door te werken met encryptie of wachtwoordbeveiliging, alsook dat met eventueel door hen ingeschakelde verwerkers een afdoende verwerkersovereenkomst is afgesloten en dat deze verwerkers vooraf adequaat zijn gescreend;
e. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Bronsgeest Deur Advocaten en de cliënt om zorg te dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en aan te kunnen tonen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de AVG.
f. Partijen stemmen in een voorkomend geval waarin een betrokkene in de zin van de AVG zich bij Bronsgeest Deur Advocaten meldt om een recht uit de AVG te gelde te maken, onderling af of en in hoeverre dit recht dient te worden gehonoreerd, alsmede wie de meest gerede partij is om hierop te reageren.
10. Zowel de cliënt als Bronsgeest Deur Advocaten kan de overeenkomst van opdracht, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen door middel van schriftelijke opzegging. De cliënt is daarbij gehouden het honorarium te voldoen voor de tot het moment van beëindiging uitgevoerde werkzaamheden.
11. Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan Bronsgeest Deur Advocaten honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Bronsgeest Deur Advocaten worden vastgesteld. De te hanteren tarieven zijn exclusief BTW en exclusief overige ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken kosten, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan reis- en verblijfkosten, griffierechten en overige verschotten.
12. De declaraties van Bronsgeest Deur Advocaten, welke maandelijks na afloop van elke maand worden verzonden, dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Bronsgeest Deur Advocaten het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum. Indien een ander dan de cliënt de voor de cliënt te verrichten werkzaamheden voor zijn rekening neemt, blijft de cliënt voor de betaling door deze derde volledig verantwoordelijk. Invorderingskosten komen voor rekening van de cliënt en worden berekend conform het zogenaamde incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
13. Er kunnen door BDA geen derdengelden worden ontvangen omdat het kantoor geen stichting derdengelden ter beschikking heeft.
14. De rechtsverhouding tussen Bronsgeest Deur Advocaten en de cliënt, dan wel derden, wordt uitsluitend beheerst door en is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
15. Ter zake alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Bronsgeest Deur Advocaten verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of onderhavige Algemene Voorwaarden, heeft de bevoegde rechter te Amsterdam exclusieve rechtsmacht.
16. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst van deze Algemene Voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de Algemene Voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.
Amsterdam, maart 2023