Insights

Wijzigingen op HR-gebied per 1 januari 2024

Werkgevers opgelet! Naast de eerder door ons aangekondigde (te verwachten) wijzigingen op wetgevingsgebied (te lezen via onze website), zijn inmiddels per 1 januari 2024 de volgende regels op HR-gebied in werking getreden:

Wettelijk minimumloon:

 • Sinds 1 januari 2024 geldt een wettelijk minimumuurloon voor werknemers. Het wordt dus verplicht om werknemers per uur het wettelijk minimumuurloon te betalen.
 • Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt één minimumuurloon, ongeacht de sector. Dit bedraagt op dit moment € 13,27 bruto per gewerkt uur, wat wordt afgeleid van een voltijds dienstverband van 36 uur per week. Een werknemer die méér dan 36 uur werkt, krijgt dus een hoger loon, omdat per uur moet worden betaald. Het minimumloon wordt twee keer per jaar (op 1 januari en 1 juli) herzien.
 •  Voor jongere werknemers (<21 jaar) geldt een minimumjeugdloon per uur.

Maximum dagloon:

 • Het maximumdagloon bedraagt per 1 januari € 274,44 bruto. Dit komt neer op een bedrag van € 5.969 bruto per maand.

Transitievergoeding:

 • In 2024 bedraagt de maximale transitievergoeding € 94.000,- bruto óf een jaarsalaris als dit hoger is dan het wettelijk maximum.

AOW-leeftijd:

 • De AOW-leeftijd stijgt in 2024 naar 67 jaar. Zoals het er nu op lijkt, blijft deze leeftijd ongewijzigd tot (in ieder geval) 2028.

Thuiswerkvergoeding:

 • De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt in 2024 naar maximaal € 2,35 per dag dat de werknemer thuis werkt. Dit is een onverplichte vergoeding.

Werkkostenregeling:

 • In 2024 bedraagt de vrije ruimte in de werkkostenregeling 1,92% over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom. De vrije ruimte voor de resterende loonsom blijft ongewijzigd, en bedraagt dus 1,18%.

Reiskostenvergoeding:

 • De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt in 2024 naar maximaal € 0,23 per km.
 • Verder is het voor werkgevers eenvoudiger geworden om een ov-kaart aan werknemers te verstrekken:
  o Er zijn minder administratieverplichtingen.
  o Werkgevers betalen geen loonbelasting over een ov-vergoeding mits de werknemer het abonnement ook (deels) zakelijk gebruikt (o.a. woon-werkverkeer). Voorheen was loonheffing verschuldigd als bleek dat een werknemer de ov-kaart onvoldoende zakelijk gebruikte.

Klokkenluiders:

 • Sinds 17 december jl. is de Wet bescherming klokkenluiders ook in werking getreden voor middelgrote werkgevers (tussen de 50 en 250 werknemers). De regels gelden voor private en publieke werkgevers.
 • Meer details over de nieuwe regels? Lees hier verder.

Wet Arbeid & Zorg:

 • Voor de berekening van de uitkering tijdens het aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof wordt per 1 januari 2024 uitgegaan van een arbeidsduur van 36 uur per week.

Maximum WNT:

 • Het bezoldigingsmaximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is voor 2024 verhoogd naar € 233.000,- bruto. Dit maximum geldt voor topfunctionarissen in de (semi) publieke sector.

30%-regeling:

 • De 30%-regeling voor expats wordt per 1 januari 2024 beperkt tot het bezoldigingsmaximum van de WNT (zie boven). Ook wordt het percentage van 30% stapsgewijs afgebouwd:
  o 30% voor de eerste 20 maanden;
  o 20% voor de daaropvolgende 20 maanden;
  o 10% voor de laatste 20 maanden.

Pensioenopbouw:

 • Per 1 januari 2024 is de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen.

Modelovereenkomst vrije vervanging:

 • De Belastingdienst heeft per 1 januari 2024 de goedkeuring van de modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging ingetrokken. Dit heeft gevolgen voor opdrachtgevers & opdrachtnemers.
 • Meer weten? Lees meer in ons artikel.

Wijziging verplichte CO2-registratie werkgebonden personenmobiliteit

In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de plicht voor werkgevers, om de CO2-uitstoot door werknemers te registreren, in vanaf 1 juli 2024 (in plaats van 1 januari 2024). In het kader van deze nieuwe registratieverplichting moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers gegevens aanleveren aan de overheid over het woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers.

Een toelichting over welke en hoe gegevens moeten worden geregistreerd, leest u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/onderwerpen/rapportage-wpm.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op +31 20 305 33 33 / info@bd-advocaten.nl

 

Aimée Peterse

Published On: 9 januari 2024

Deel dit bericht

Stel direct een vraag