Insights

Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen bij werving en selectie bij de Tweede Kamer

Begin juli 2020 heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met bovengenoemd wetsvoorstel. In een brief van 6 juli 2020 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over de inhoud en de status van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel maakt deel uit van het Actieplan Arbeidsmarkdiscriminatie 2018-2021. Klik hier om meer te lezen over de voortgang van dit actieplan.

Aanleiding en doel wetsvoorstel

Het wetsvoorstel “Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie” heeft tot doel gelijke kansen en een eerlijke behandeling op de arbeidsmarkt te bevorderen. Arbeidsmarktdiscriminatie wordt onder meer ervaren vanwege leeftijd, migratieachtergrond, zwangerschap of seksuele geaardheid. Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat werving- en selectieprocedures bij werkgevers gelijke kansen bieden aan sollicitanten en verboden onderscheid voorkomen. De huidige coronacrisis maakt aandacht voor arbeidsmarktdiscriminatie nog belangrijker, aangezien veel mensen op zoek moeten naar nieuw werk. Het wetsvoorstel legt bedrijven de verplichting op beleid te voeren om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Kleine bedrijven (werkgevers met minder dan 10 werknemers) mogen volstaan met een mondelinge toelichting op hun aanpak. Grotere bedrijven moeten dit beleid schriftelijk vastleggen.

Handhaving door Inspectie SZW

Op basis van het wetsvoorstel krijgt de Inspectie SZW op termijn de bevoegdheid om naleving van deze verplichting te controleren. De Inspectie SZW krijgt ook de bevoegdheid om bij niet-naleving een boete op te leggen aan werkgevers. Deze boete wordt pas opgelegd nadat werkgevers een extra kans is geboden om alsnog aan de wettelijke vereisten te voldoen. De hoogte van de boetes is nog niet bekend.

Om kennis en bewustwording m.b.t. arbeidsmarktdiscriminatie onder werkgevers te vergroten en om hen te ondersteunen bij het opstellen van beleid op dit punt, wordt er momenteel een digitale handreiking opgesteld voor bedrijven – en in het bijzonder voor het MKB.

Voortgang wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is eind 2019 onderwerp van een internetconsultatie geweest. Vervolgens heeft de ministerraad onlangs met het wetsvoorstel ingestemd, waarna het is doorgestuurd naar de Raad van State voor advies. De wettekst en het advies van de RvS wordt naar verwachting dit najaar (2020) bij de Tweede Kamer ingediend. Bij indiening wordt de wettekst openbaar gemaakt. De Tweede Kamer zal vervolgens stemmen over het wetsvoorstel, waarna de Eerste Kamer het zal behandelen.

Wat kunt u nu al doen als werkgever?

Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet zijn werkgevers nu al wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan het voorkomen van arbeidsdiscriminatie. Discriminatie op de werkvloer valt binnen de categorie psychosociale arbeidsbelasting, die werkgevers zoveel mogelijk moeten beperken of voorkomen. Situaties waarin direct of indirect onderscheid gemaakt wordt in de arbeidsrelatie, met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, brengen namelijk stress bij werknemers teweeg. Werkgevers zijn verplicht een beleid te voeren ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Dit beleid moet onderdeel zijn van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In de RI&E beschrijven werkgevers in welke situaties hun werknemers te maken kunnen krijgen met discriminatie en welke maatregelen hiertegen worden genomen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte over de ontwikkelingen m.b.t. het wetsvoorstel.

Meer vragen? Neem contact met ons op.

Matthijs Wijling

Published On: 8 september 2020

Deel dit bericht

Stel direct een vraag