Insights

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen door Eerste Kamer!

Wij hebben u de afgelopen periode op deze plek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans, kortgezegd de ‘WAB’. Eind vorige week werd al duidelijk dat minister Koolmees ondanks alle kritische vragen en opmerkingen naar alle waarschijnlijkheid toch een meerderheid in de Eerste Kamer zou vinden voor dit wetsvoorstel. En dat is inderdaad gelukt: het wetsvoorstel is vandaag ook in Eerste Kamer aangenomen.

Dat betekent dat de WAB (naar alle waarschijnlijkheid) per 1 januari 2020 in werking zal treden en werkgevers zich per die datum wederom met wijzigingen in het arbeidsrecht geconfronteerd zullen zien. De belangrijkste wijzigingen zijn – kort samengevat – de volgende:

1. Versoepeling ontslagrecht

Naast de acht reeds bestaande ontslaggronden, wordt er een negende grond toegevoegd waarmee het mogelijk wordt om ook op basis van een optelsom van gronden tot ontslag te komen, met uitzondering van de F-grond (gewetensbezwaren); deze leent zich volgens de wetgever niet voor cumulatie. Kanttekening is dat bij het gebruik van deze cumulatieve grond de werknemer aanspraak kan maken op een additionele vergoeding van maximaal een halve transitievergoeding (bovenop de wettelijke transitievergoeding en een eventuele billijke vergoeding);

2. Transitievergoeding

Werknemers hebben straks vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding bij ontslag. Daartegenover staat dat de hoogte van de transitievergoeding na inwerkingtreding van de nieuwe wet, altijd wordt berekend op basis van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar (of een pro rata deel daarvan). De verhoging zoals die nu nog geldt vanaf het tiende dienstjaar komt daarmee te vervallen. Datzelfde geldt voor de afronding per zes maanden;

3. Verruiming ketenregeling

Er kunnen straks weer drie contracten van tijdelijke duur worden aangegaan in een periode van drie jaar. Wel blijft de tussenpoos van zes maanden van toepassing. Deze tussenliggende periode van zes maanden kan enkel bij cao worden verkort naar drie maanden bij seizoensgebonden arbeid. Ook voor invalkrachten in het basisonderwijs, die uitval wegens ziekte opvangen, wordt een uitzondering gemaakt;

4. Oproepkrachten

Oproepkrachten krijgen meer rechten en dienen onder andere tenminste vier dagen tevoren te worden opgeroepen. Ook behouden zij het recht op salaris over deze periode als de oproep in deze periode alsnog wordt afgezegd. Daarnaast zal de werkgever jaarlijks een aanbod moeten doen voor een vaste arbeidsomvang gebaseerd op de gemiddelde arbeidsomvang van de voorgaande 12 maanden;

5. Payroll

Werknemers die op payroll basis werkzaam zijn verkrijgen aanspraak op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst bij datzelfde bedrijf, met uitzondering van pensioen. De bijzondere regels zoals die gelden voor uitzendkrachten zullen dan niet langer op payroll-werknemers van toepassing zijn;

6. WW-premie

Het in dienst nemen van werknemers voor onbepaalde tijd levert werkgevers een voordeel op: de werkgeversbijdrage voor de WW-premie voor deze werknemers zal worden verlaagd.

In de komende periode zal er ongetwijfeld nog het nodige gezegd en geschreven worden over deze wetswijziging. Van verdere relevante ontwikkelingen houden wij u uiteraard op de hoogte.

Matthijs Wijling

Published On: 29 mei 2019

Deel dit bericht

Stel direct een vraag