Insights

Verlenging NOW-regeling: hoe werkt het?

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) voorziet in een subsidie voor de loonkosten van werkgevers die een omzetverlies van tenminste 20% over een periode van drie aaneengesloten maanden verwachten. Lees hier meer over de eerste tranche van de NOW (NOW 1.0). Op 20 mei jl. heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de minister) twee kamerbrieven verstuurd. In de ene kamerbrief heeft de minister enkele wijzigingen en aanvullingen op de NOW 1.0 bekend gemaakt. In de andere kamerbrief is aangekondigd dat de NOW met drie maanden wordt verlengd. De tweede tranche van de NOW (NOW 2.0) volgt direct op de NOW 1.0 en voorziet in een subsidieperiode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

In dit artikel wordt de NOW 2.0 besproken. Klik hier voor een artikel over de aanpassingen aan de NOW 1.0.

Nadat de NOW 2.0 op woensdag 20 mei jl. is aangekondigd, heeft het kabinet op 28 mei alweer een aantal wijzigingen aangekondigd. Deze wijzigingen zijn verwerkt in onderstaand overzichtsartikel.

De definitieve tekst van de NOW 2.0 regeling is nog niet bekend. Zodra deze beschikbaar komt, brengen wij u daarvan uiteraard op de hoogte.

Basisprincipes

De NOW 2.0 heeft in grote lijnen dezelfde basisprincipes als de NOW 1.0. Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 90% van hun totale loonsom over de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. In de eerste instantie bedroeg de tegemoetkomingsperiode 3 maanden. Het kabinet heeft op 28 mei 2020 bekend gemaakt dat deze periode 4 maanden zal zijn. Het is niet vereist dat aanvragers van de NOW 2.0 ook een aanvraag onder de NOW 1.0 hebben ingediend. De NOW 2.0 staat open voor iedere werkgever die voldoet aan de vereisten van de regeling. De minister streeft ernaar het tweede aanvraagtijdvak te openen op 6 juli 2020.

Ook onder de NOW 2.0 is voor het verkrijgen van een subsidie vereist dat het bedrijf een omzetdaling verwacht van tenminste 20% over een periode van drie aaneengesloten maanden. De werkgever mag kiezen om deze periode van drie aaneengesloten maanden te laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Heeft de werkgever echter gebruik gemaakt van de NOW 1.0, dan moet de periode van drie aaneengesloten maanden direct aansluiten op de periode van drie aaneengesloten maanden die het bedrijf onder de NOW 1.0 heeft gekozen om het omzetverlies te berekenen. Is er onder de NOW 1.0 uitgegaan van een omzetverlies-berekening over de maanden mei, juni, juli, dan is de periode waarover het omzetverlies onder NOW 2.0 moet worden berekend automatisch augustus, september, oktober.

Wijzigingen t.o.v. NOW 1.0

Naast deze basisprincipes van de NOW 1.0 die in de NOW 2.0 gehandhaafd worden, wordt er een aantal voorwaarden gewijzigd en toegevoegd in de NOW 2.0.

1. Boete voor bedrijfseconomisch ontslag

Net als onder de NOW 1.0 geldt onder de NOW 2.0 een verbod op bedrijfseconomische ontslagen. De sanctie op het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV is onder de NOW 1.0 het verlagen van de subsidie met 150% van het loon van de werknemer(s) voor wie ontslag werd aangevraagd.

Onder de NOW 2.0 blijft het verbod gelden. De sanctie wordt echter aangepast in die zin dat de subsidie zal worden verlaagd met 100% van het loon, in plaats van 150%. Deze sanctie wordt opgelegd aan werkgevers die een ontslagaanvraag indienen (en niet tijdig terugtrekken) in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

2. Boete voor collectief ontslag zonder akkoord vakbonden

Op 28 mei 2020 heeft het kabinet aangekondigd dat naast de boete voor bedrijfseconomisch ontslag een tweede boete wordt geïntroduceerd. Deze boete zal gelden voor werkgevers die tenminste 20 werknemers ontslaan en hierover geen akkoord hebben bereikt met de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan de OR, PVT of personeelsvergadering). De hoogte van de boete bedraagt 5% van het totale bedrag aan ontvangen subsidie. Werkgevers die minder dan 20 mensen ontslaan, krijgen geen boete van 5%. Indien de bonden en werkgevers er onderling niet uitkomen, dan moeten zij een aanvraag voor mediation indienen bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan wordt de boete van 5% van het totale subsidiebedrag opgelegd.

Let op: bovengenoemde verplichting om tot een akkoord te komen met de bonden om de ontslagboete van 5% te voorkomen, doet niets af aan de standaardverplichting die in sommige cao’s is opgenomen, waarin bedrijven bij ieder ontslag (ongeacht welke omvang) verplicht zijn tot overleg met de bonden.

3. Opslag voor werkgeverslasten

Onder de NOW 1.0 werd bij het berekenen van de hoogte van de subsidie de loonsom van de maand januari 2020 als basis gebruikt. Dit bedrag werd vervolgens verhoogd met een forfaitaire opslag van 30%. Deze opslag dient ertoe werkgevers te compenseren voor de aanvullende lasten en kosten waar werkgevers mee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiedagen. Onder de NOW 2.0 wordt deze opslag verhoogd van 30% naar 40%. Reden hiervoor is dat veel werkgevers naast de loonkosten ook andere vaste lasten hebben waar zij door de coronacrisis moeilijk aan kunnen blijven voldoen. Om werkgevers ook voor die vaste lasten tegemoet te komen, wordt de forfaitaire opslag dus verhoogd.

4. Uitkeren dividend en bonussen en inkopen eigen aandelen verboden

Onder de NOW 2.0 geldt een verbod op het uitkeren van dividend of bonussen en op het inkopen van eigen aandelen. Dit verbod geldt voor heel 2020 en loopt door tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Voor ondernemingen en instellingen die niet via een aandeelhoudersvergadering werken, zoals coöperaties, geldt dit tot en met de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

Het verbod geldt echter niet voor iedere werkgever die een subsidie krijgt op grond van de NOW 2.0. Het verbod geldt namelijk alleen voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Zie hierboven onder punt 5 bij de bespreking van de NOW 1.0 wanneer een accountantsverklaring vereist is.

Daarbij geldt het verbod wat de bonussen betreft alleen ten aanzien van bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie van het bedrijf. Bonussen voor al het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is, zijn wel toegestaan. Ook geldt het verbod niet voor dividend, bonussen en aandelen over 2019, aangezien de beslissingen daarover vermoedelijk al genomen waren voordat de coronacrisis in Nederland uitbrak.

5. “NL leert door”

De overheid lanceert het initiatief “NL leert door”. Dit initiatief heeft tot doel mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of verloren hebben. Het initiatief bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing. De overheid mikt op het lanceren van het initiatief in juli 2020 met een looptijd tot het einde van 2020.

Onder de NOW 2.0 krijgen werkgevers die gebruik maken van de regeling de inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.

6. Nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten

Met de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) komt het kabinet MKB-ondernemers in onder andere de horeca, recreatie en evenementen tegemoet, doordat zij bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) een tegemoetkoming ontvangen om hun vaste materiele kosten te kunnen betalen. Bedrijven ontvangen afhankelijk van de omvang van hun bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) een tegemoetkoming voor de vaste lasten tot een maximum van € 50.000,– voor de periode van 4 maanden. Deze periode duurt van 1 juni tot en met 30 september 2020. Aanvankelijk zou deze tegemoetkoming maximaal € 20.000,– bedragen, maar op 28 mei 2020 maakte het kabinet bekend dat dit bedrag is verhoogd tot maximaal € 50.000,–. Let op: in dit bedrag is verdisconteerd dat deze subsidie als omzet wordt meegerekend voor de NOW regeling.

Zodra de tekst en toelichting van de NOW regeling 2.0 wordt gepubliceerd, informeren wij u hier direct over.

Matthijs Wijling

Published On: 29 mei 2020

Deel dit bericht

Stel direct een vraag