Insights

Veranderingen in het arbeidsrecht in 2022

Hoewel Covid en alle bijhorende maatregelen ook in 2021 de boventoon voerden, heeft het kabinet toch ook een aantal wijzigingen in de arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving behandeld die per 1 januari 2022 zijn ingegaan of die later dit jaar hun intrede zullen doen. De belangrijkste daarvan zetten we hieronder voor u op een rijtje.

De maximum transitievergoeding is verhoogd van EUR 84.000,- naar EUR 86.000,- bruto (of maximaal het loon over een jaar als dat meer bedraagt). (Bron: Staatscourant)

De Wet op de ondernemingsraden is gewijzigd op de volgende punten:

De termijnen voor actief en passief kiesrecht voor flexwerkers zijn verkort van respectievelijk 6 en 12 maanden naar 3 maanden. Ook worden uitzendkrachten vanaf nu na 15 maanden in plaats van 24 maanden beschouwd als personen die in de onderneming werkzaam zijn. Hierdoor bouwen zij dus eerder medezeggenschapsrechten op.
Verder vervalt de eis dat Vaste Commissies in het kader van de WOR voor het merendeel uit OR-leden moet bestaan. Hiermee krijgen (tijdelijke) werknemers die geen lid zijn van de OR meer ruimte om via een OR-commissie deel te nemen aan medezeggenschap. (Bron: Verzamelwet SZW)
Per 1 januari 2022 geldt er voor bedrijven een verbod op rookruimtes. Alle organisaties die een rookruimte hadden, moeten deze inmiddels gesloten hebben. Wat mag nog wel? Een beschutte rookplek op het buitenterrein van uw organisatie, maar deze moet volledig los van het gebouw worden geplaatst (dus niet op binnenplaatsen en/of onder afdakjes). Ook mag de rookvoorziening geen overlast veroorzaken. (Bron: Rijksoverheid)

De maximale WNT bezoldiging is verhoogd van € 209.000,- bruto naar € 216.000,- bruto. (Bron: Rijksoverheid)

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast, op 1 januari en 1 juli. Op 1 januari 2022 is het gestegen, van € 1.701,- naar € 1.725,- bruto per maand voor werknemers van 21 jaar en ouder. (Bron: Rijksoverheid)

De WW-premies zijn verhoogd ten opzichte van de afgelopen maanden (zie onder). (Bron: Staatscourant)

Lang was de herziening van de WW-premiedifferentiatie uitgesteld in verband met corona. Sinds 1 januari 2022 is deze herziening echter wél van toepassing. Dit houdt in dat voor werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moet worden afgedragen. (Bron: Staatscourant). Meer weten over de voorwaarden en uitzonderingen bij de WW-premiedifferentiatie? Check onze Wabsite!

Stimulering Arbeidsmarkt Positie budget (STAP) wordt vanaf 1 maart 2022 geïntroduceerd. Vanaf die datum kunnen werkenden en werkzoekenden een zogenaamd STAP-budget van maximaal € 1.000,- aanvragen bij het UWV voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kan één keer per jaar per persoon worden gebruikt om trainingen, cursussen of opleidingen te volgen, zodat men zo goed mogelijk inzetbaar blijft op de arbeidsmarkt. Als gevolg van de introductie van dit STAP-budget is het niet langer mogelijk om scholingskosten bij de aangifte inkomstenbelasting af te trekken. (Bron: Rijksoverheid)

Er gelden nieuwe regels ter bevordering van een evenwichtigere verhouding tussen mannen en vrouwen in de raad van bestuur (RvB) en de raad van commissarissen (RvC). Concreet houdt een evenwichtige samenstelling in dat de RvC van een beursgenoteerde onderneming voor ten minste een derde uit mannen en voor een derde uit vrouwen moet bestaan. Ook moeten grote naamloze en besloten vennootschappen passende en ambitieuze streefcijfers publiceren over de verhouding tussen mannen en vrouwen in de RvB, RvC en de toplaag van het management. Lees in ons artikel meer over deze wetswijziging. (Link)

Afgelopen jaar informeerden wij u al dat werkgevers aanspraak kunnen maken op compensatie voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de directeur-eigenaar. Dit geldt voor ondernemingen met minder dan 25 werknemers. Deze mogelijkheid wordt ook gecreëerd voor werkgevers die stoppen met hun bedrijf vanwege ziekte. Wanneer deze regeling precies in werking treedt, is nog niet bekend. (Bron: Rijksoverheid).

Als crisismaatregel tijdens corona was de WKR tijdelijk verruimd (3% voor de eerste € 400.000,-), maar deze is inmiddels weer verlaagd naar 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000,- en 1,18% over het meerdere daarvan. (Bron: Rijksoverheid)

Werkgevers kunnen aan thuiswerkende werknemers een gerichte onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag verstrekken. Met dit bedrag worden werknemers gecompenseerd voor extra verbruik van water, elektriciteit, koffie, thee en toiletpapier. Let op: de thuiswerkvergoeding mag niet worden opgeteld bij een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, dus een werknemer krijgt op één dag of een thuiswerkvergoeding, of een reiskostenvergoeding.

Tot 1 januari 2022 kon (onder voorwaarden) een vaste reiskostenvergoeding belastingvrij worden verstrekt aan werknemers, ongeacht of ze op en neer reisden voor hun werk of niet. Dit is niet langer mogelijk. Vanaf 1 januari 2022 is een vaste onbelaste reiskostenvergoeding in principe alleen nog mogelijk op basis van het verwachte daadwerkelijke reispatroon. Werkgevers moeten daarom inzichtelijk krijgen welke reisbewegingen hun werknemers maken. Op basis van het reispatroon van de werknemer kan worden bepaald of een vaste reiskostenvergoeding verstrekt wordt, mits de werknemer ook daadwerkelijk een vast reispatroon heeft.

De Inspectie SZW is veranderd van naam en heet vanaf nu de Nederlandse Arbeidsinspectie. (Bron: Verzamelwet SZW)

Aan artikel 2a Wet AVV wordt een nieuw artikellid toegevoegd dat regelt dat een beperkte groep gedetacheerde werknemers (de groep die zich bezighoudt met de initiële assemblage of de eerste installatie van een goed), onder de voorwaarden genoemd in de Detacheringsrichtlijn, geen recht heeft op de “harde kern” van arbeidsvoorwaarden met betrekking tot beloning en het minimumaantal betaalde jaarlijkse verlofdagen. Dit geldt enkel voor zover deze arbeidsvoorwaarden voortvloeien uit algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de cao die op grond van artikel 2a lid 1 Wet AVV toepasselijk zijn. Overige onderdelen van de “harde kern” van arbeidsvoorwaarden blijven voor deze gedetacheerde werknemers onverkort gelden als zij in Nederland de installatie- of assemblagewerkzaamheden uitvoeren. De uitzondering geldt niet voor werkzaamheden in de bouwsector. (Bron: Verzamelwet SZW)

Aan de begripsbepaling van “zelfstandige” in de WagwEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie) wordt een toevoeging aangebracht waaruit volgt dat een “zelfstandige” een zelfstandige afkomstig vanuit een andere EU-lidstaat inhoudt. Het gaat dus niet om zelfstandigen afkomstig uit derde landen. Zelfstandigen uit derde landen vallen onder het regime van de Wet arbeid vreemdelingen. (Bron: Verzamelwet SZW)

In 2022 stijgt de AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden naar 66 en 7 maanden. (Bron: Rijksoverheid)

Aimée Peterse

Published On: 16 februari 2022

Deel dit bericht

Stel direct een vraag