Insights

Uitbreiding steun- en herstelpakket door het kabinet

Op 9 december 2020 heeft het kabinet aangekondigd het steun- en herstelpakket voor banen en economie verder uit te breiden. Ook ziet het kabinet af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen die vanaf januari 2021 in zouden gaan. Met deze maatregelen wil het kabinet opnieuw zo veel als mogelijk voorkomen dat mensen hun baan of bedrijf verliezen.

In de afgelopen weken is dit pakket op een aantal punten nog weer gewijzigd. In dit artikel geven wij u een overzicht van de meest relevante maatregelen.

NOW

Let op: Naar aanleiding van de persconferentie op 14 december jl., waarin het kabinet een Lock down tot 19 januari 2021 heeft aangekondigd, is bekend gemaakt dat het loket voor NOW 3 subsidie voor het eerste tijdvak is heropend van 15 december tot en met 27 december a.s. voor bedrijven met meer dan 20% omzetverlies. U kunt dus nog altijd NOW aanvragen! Lees hier meer.

Voor ons overzichtsartikel over NOW 3.0 verwijzen wij naar deze pagina. Oorspronkelijk zou het maximale vergoedingspercentage van de NOW-subsidie in het tweede tijdvak (vanaf 1 januari 2021) dalen van 80% naar 70%. Het kabinet zal deze versobering echter niet doorvoeren. Alle parameters van NOW 3 (het vergoedingspercentage en de omzetdrempels) blijven in het tweede tijdvak dus gelijk aan het eerste tijdvak.

NOW 2 NOW 3
Eerste tijdvak Tweede tijdvak
Tijdvak Juni t/m september 2020 Oktober t/m december 2020 Januari t/m maart 2021
Vergoedingspercentage 90% 80% 80%
Loonsom vrijstelling 10% 10%
Minimaal omzetverlies 20% 20% 20%
Forfaitaire opslag 40% 40% 40%
Maximale vergoeding loon 2x dagloon 2x dagloon 2x dagloon

Ook heeft het kabinet afgesproken met het UWV dat ‘vangnetters’ (werknemers die geen werkgever (meer) hebben) die vanwege de quarantaine niet kunnen werken, aanspraak kunnen maken op een Ziektewetuitkering. Verder blijft het kabinet zoeken naar mogelijkheden om de gevolgen van quarantaine voor werkgevers en werkenden zoveel mogelijk te verkleinen.

Verduidelijking omzetbegrip NOW

Werkgevers die een NOW 1-aanvraag hebben gedaan, moeten nu hun daadwerkelijke omzetverlies gaan berekenen. Er bestaat volgens het kabinet onduidelijkheid over het omzetbegrip, hetgeen het kabinet bij deze verduidelijkt.

Het omzetbegrip in de NOW sluit primair aan bij het jaarrekeningenrecht. De omzet bestaat uit de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de reguliere activiteiten van de onderneming. De corona-gerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten. In eerdere communicatie is gezegd dat ‘alle corona-gerelateerde subsidies’ meegerekend moeten worden in de omzet voor de NOW. Dit is genuanceerd en verduidelijkt. Ter voorkoming van dubbelfinanciering gaat het hier alleen om de volgende corona-gerelateerde subsidies:

  • TVL
  • TOGS
  • Regeling continuïteitsbijdrage zorg
  • Beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven
  • Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw
  • Tegemoetkoming die werkgevers ontvangen als zij werknemers uitlenen in het kader van crisisbanen wordt voor de NOW als omzet gezien.

TVL

Er komt een hoger subsidiepercentage voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Momenteel geldt dat bedrijven met meer dan 30% omzetverlies maximaal 50% van de vaste lasten gecompenseerd krijgen. Het kabinet heeft aangekondigd dat, afhankelijk van het omzetdervingspercentage, het subsidiepercentage van de TVL tussen de 50% en 70% bedraagt. De omzetdrempel van 30% blijft gelijk. Deze verruiming wordt (met terugwerkende kracht) ingevoerd voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Hiermee hoopt het kabinet tegemoet te komen aan sectoren die met grote omzetverliezen te maken hebben (gehad). De TVL is beschikbaar voor bedrijven in alle sectoren.

TVL 1 TVL 2
Eerste tijdvak Tweede tijdvak
Tijdvak Juni t/m september 2020 Oktober t/m december 2020 Januari t/m maart 2021
Afbakening sectoren Ja Nee Nee
Minimaal omzetverlies 30% 30% 30%
Subsidiepercentage 50% 50-70% 50-70%
Maximum bedrag € 50.000,- € 90.000,- € 90.000,-
Minimum vaste lasten (per 3 maanden) € 4.000,- € 3.000,- € 3.000,-

.

TVL2 eerste tijdvak – oude situatie TVL2 eerste en tweede tijdvak – nieuwe situatie
Omzetverlies Subsidiepercentage Deel van de vaste lasten vergoed Omzetverlies Subsidiepercentage Deel van de vaste lasten vergoed
20% 0% 0% 20% 0% 0%
30% 50% 15% 30% 50% 15%
65% 50% 32,5% 65% 60% 39%
100% 50% 50% 100% 70% 70%

 

Voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel

Nu naar aanleiding van de lock down op 14 december 2020 de detailhandel hun deuren heeft moeten sluiten, kondigt het kabinet in haar brief van 18 december aan dat mkb-ondernemers tegemoet worden gekomen met betrekking tot hun overtollige voorraad. Deze gemaakte kosten voor de voorraad vallen dus niet onder de TVL, maar er wordt een eenmalige tegemoetkoming verstrekt via een opslag op de TVL in het vierde kwartaal van 2020. Deze voorraadsubsidie wordt, evenals de TVL, vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting. Lees meer hierover op de website van de rijksoverheid.

Evenementensector

De reeds bestaande seizoensmodule voor de evenementenbranche blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 van kracht. Door deze module kunnen evenementenbedrijven (bijvoorbeeld festivalorganisatoren) waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen toch aanspraak maken op de TVL. Naar verwachting wordt de module vervolgens voor het eerste kwartaal van 2021 begin februari opengesteld.

TONK – Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Het kabinet doet een handreiking naar alle mensen die tussen wal en schip vallen (bijvoorbeeld zelfstandigen of flexwerkers), die niet geholpen worden door het bestaande steunpakket van de overheid. Het kabinet zal daarom via gemeenten extra hulp gaan bieden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kabinet wil met behulp van de TONK bijvoorbeeld huishoudens tegemoet komen in woonlasten. Het kabinet verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met een uitwerking hiervan.

TOZO

Het kabinet kondigde eerder al aan dat de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers in de huidige vorm tot 1 april 2021 loopt. Ondernemers die een Tozo-lening hebben aangevraagd, hoeven pas op 1 juli 2021 te starten met afbetalen. Ook zal het kabinet zelfstandig ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst (bijvoorbeeld via coaching of scholing).

Belastingmaatregelen

De maatregelen omtrent het vragen van uitstel voor het betalen van belasting blijven van kracht tot 1 april 2021. Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 april 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel aanvragen. Voor alle ondernemers die dit jaar al een verlenging van het uitstel hadden gekregen, geldt dat deze automatisch wordt verlengd tot 1 april 2021. Ook andere belastingmaatregelen worden verlengd. Twee nieuwe belastingmaatregelen zijn:

  • btw-tarief op COVID-19 vaccins en testkits is 0%;
  • de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten is vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Reiskostenvergoeding

Het kabinet bepaalt in januari 2021 wat de consequenties zullen zijn voor de maatregel over de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen. Deze maatregel wordt voor nu, ter overbrugging, tot 1 februari 2021 verlengd. Hierbij gaat het om vaste onbelaste reiskostenvergoedingen die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

Coronabanen

Het kabinet helpt cruciale sectoren zoals de zorg en het onderwijs met tijdelijke coronabanen, door matchinginitiatieven en extra budget. Hiermee hoopt het kabinet de druk op deze sectoren te kunnen verlichten. Het kabinet zal ons hier binnenkort uitgebreider over informeren.

Startende ondernemingen

Het kabinet schrijft in de kamerbrief serieus te hebben gekeken naar een oplossing om startende ondernemers tegemoet te komen, aangezien de NOW en de TVL voor hen niet altijd een oplossing bieden. Het is (tot nu toe) niet gelukt om tot een uitvoerbare oplossing te komen. Het kabinet adviseert hen om gebruik te maken van een van de kredietregelingen en/of uitstel van belastingbetaling aan te vragen.

We zullen u op deze website op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Aimée Peterse

Published On: 22 december 2020

Deel dit bericht