Insights

Nieuwe steunmaatregelen aangekondigd

Tijdens de persconferentie van 17 maart heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe steunmaatregelen aangekondigd voor bedrijven die door de corona-uitbraak in financiële moeilijkheden raken.

De belangrijkste maatregel voor werkgevers is de intrekking van de regeling omtrent werktijdverkorting (Wtv). Deze regeling wordt per direct stopgezet en vervangen door het ‘Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid’ (NOW). Werkgevers zullen door de overheid voor maximaal 90% van de loonkosten worden gecompenseerd. Deze compensatie wordt bij wijze van voorschot aan de werkgevers verstrekt, zodat werkgevers de salarissen van de werknemers kunnen blijven voldoen.

Voorwaarden

De voorwaarde om aanspraak te maken op het NOW is een verwacht omzetverlies van minimaal 20%. Ongeacht het moment van de aanvraag wordt omzetverlies vanaf 1 maart 2020 hierbij in aanmerking genomen. De tegemoetkoming in de loonkosten op grond van het NOW wordt in principe voor drie maanden toegekend. Deze periode kan éénmalig worden verlengd met nog een periode van drie maanden. Als aanvullende voorwaarde geldt dat werkgevers gedurende deze periode van tenminste drie en ten hoogste zes maanden geen personeel mag ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

Gedurende de tegemoetkomingsperiode moeten werkgevers in beginsel 100% van het loon doorbetalen. Zodra de tegemoetkoming in de loonkosten aan een werkgever is toegekend, zal het UWV in eerste instantie een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming verstrekken. Achteraf wordt vervolgens vastgesteld wat de daadwerkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

In tegenstelling tot de Wtv is het NOW ook van toepassing op flexwerkers, zoals oproepkrachten. Daarbij komt dat uitzendbureaus ook een beroep kunnen doen op het NOW voor de uitzendkrachten die zij in dienst hebben.

Een NOW-aanvraag is, in tegenstelling tot de Wtv, niet gekoppeld aan de WW-uitkering van werknemers. De tegemoetkoming op grond van het NOW gaat dus niet ten koste van de door werknemers opgebouwde WW-rechten.

Hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming in de loonkosten kent maximum van 90%. Dit wordt toegekend bij 100% verlies van omzet. Het percentage van de tegemoetkoming is gerelateerd aan het percentage van verlies van omzet. Hieronder geven wij enkele voorbeelden over de relatie tussen de omzetdaling en de hoogte van de tegemoetkoming:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Werktijdverkorting ingetrokken

De mogelijkheid tot het indienen van aanvragen voor werktijdverkorting is per direct stopgezet. Aanvragen voor werktijdverkorting die al zijn ingediend maar waarover nog geen beslissing is genomen, hoeven niet opnieuw te worden ingediend en zullen worden meegenomen in de nieuwe regeling. Een reeds toegekende Wtv-vergunning wordt volgens de oude regeling afgehandeld. Een verlenging van de Wtv-vergunning is echter niet mogelijk, in dat geval kan een NOW-aanvraag worden gedaan. De nieuwe regeling zal inzicht geven in de handelswijze bij samenloop van de Wtv met de mogelijkheid om gebruik te maken van de NOW-regeling. Mocht een Wtv-vergunning in de eerste instantie zijn afgewezen, dan kan nu een NOW-aanvraag worden ingediend.

Het indienen van een NOW-aanvraag zal via het UWV verlopen. Het Ministerie werkt eraan om bedrijven zo snel mogelijk de mogelijkheid te geven aanvragen voor het NOW in te dienen.

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen wordt voorzien in een versoepelde aanvraag voor aanvulling van inkomen tot aan het sociaal minimum. De vereisten voor deze aanvraag worden versoepeld; er wordt geen partnertoets gedaan en geen toets hoe levensvatbaar de onderneming is. Het geld hoeft niet te worden terugbetaald. Ook over de precieze uitwerking van deze aanpassing zal het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zo snel mogelijk nader berichten.

Overige maatregelen

Tot slot zijn er diverse andere financiële maatregelen genomen. Zo geldt bijvoorbeeld dat bedrijven eenvoudiger uitstel van belasting kunnen aanvragen, waarna de Belastingdienst de invordering per direct zal stoppen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon-, en omzetbelastingen (btw). Belastingboetes worden verlaagd tot nihil. Er wordt een noodloket in het leven geroepen. Daar kunnen de zwaarst getroffen midden- en kleinbedrijven direct EUR 4.000 krijgen, waarmee ze in hun hoogste nood kunnen voorzien. Ook wordt het voor bedrijven eenvoudiger bankleningen en bankgaranties te krijgen.

We houden u via deze website en onze LinkedIn-pagina op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Matthijs Wijling

Published On: 17 maart 2020

Deel dit bericht

Stel direct een vraag