Insights

Het tussentijds opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In een recente zaak van het Gerechtshof Den Haag was sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder dat daarin een tussentijdse opzegmogelijkheid was opgenomen.  Dat betekent dat beide partijen in beginsel het dienstverband moeten ‘uitdienen’ tot de einddatum. Als een van de partijen toch tussentijds opzegt, is hij/zij schadeplichtig.

In dit geval heeft de werknemer niettemin de arbeidsovereenkomst vroegtijdig opgezegd. Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat deze werknemer evenwel niet de volledige schadevergoeding voor onregelmatige opzegging verschuldigd was, omdat de werkgever de werknemer niet goed heeft geïnformeerd over de consequenties van zijn opzegging.

Steeds vaker zien wij in rechtspraak het belang terugkeren van het goed en transparant informeren van de werknemer als werkgever, houdt u daar voldoende rekening mee?

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd houdt in dat de werkgever en werknemer een vaste periode hebben afgesproken waarin de werknemer arbeid zal verrichten. In principe kan deze overeenkomst niet op een eerder moment dan de overeengekomen einddatum worden beëindigd. Zowel de werknemer als de werkgever mogen de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dus niet eerder opzeggen. Gebeurt dit toch, dan zal de opzeggende partij een vergoeding aan de andere partij moeten betalen. Deze vergoeding wordt de ‘gefixeerde schadevergoeding’ genoemd. De hoogte van de gefixeerde schadevergoeding is gelijk aan het loon over de periode waarover de arbeidsovereenkomst zou hebben voortgeduurd tot het moment dat deze van rechtswege zou eindigen. Zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst tussentijds op, betaalt deze een schadevergoeding ten hoogte van het resterende loon. Ook de werknemer dient de werkgever een schadevergoeding gebaseerd op zijn resterende loon te betalen wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst vroegtijdig opzegt.

Tussentijds opzegbeding

Een tussentijds opzegbeding biedt de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eerder te beëindigen, zonder deze vergoeding verschuldigd te zijn.  In de praktijk wordt regelmatig van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen de overeenkomst dan eerder opzeggen, met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Let wel;  bij het tussentijds beëindigen van de arbeidsovereenkomst is de werkgever wel gewoon gebonden aan de gebruikelijke regels van het ontslagrecht, de werkgever moet dus een redelijke grond hebben en toestemming hebben van de kantonrechter of UWV om de arbeidsovereenkomst vroegtijdig te beëindigen.

Matiging van de vergoeding

Het Gerechtshof den Haag heeft onlangs geoordeeld dat de vergoeding die de werknemer aan zijn oud werkgever verschuldigd was, moest worden gematigd. Deze werknemer heeft zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgezegd terwijl er geen tussentijds opzegbeding was overeengekomen. De werkgever heeft aangegeven dat tussentijdse opzegging niet mogelijk was, maar kon wel instemmen met de opzegging als de werknemer akkoord zou gaan met een relatie- en non-concurrentiebeding voor de duur van 2 jaar. De partijen hebben gesprekken gevoerd, maar zijn daar niet uitgekomen. Vervolgens heeft de werkgever diens voorstel ingetrokken en de werknemer bericht dat deze nog een vergoeding van € 9.566,77 aan gefixeerde schadevergoeding wegens de onregelmatige opzegging verschuldigd was.

Omdat er geen tussentijds opzegbeding overeen was gekomen oordeelden zowel de rechtbank als het hof, dat de opzegging door de werknemer onregelmatig was. Daarom heeft de werkgever recht op een gefixeerde schadevergoeding over de periode waarover de arbeidsovereenkomst eigenlijk voort zou hebben geduurd.

Het hof matigt echter de door de werknemer te betalen vergoeding. De reden voor deze matiging is dat de werkgever tussen de opzegging en de einddatum de werknemer niet duidelijk heeft gemaakt wat de (financiële) gevolgen van deze onregelmatige opzegging zijn. Pas per brief bij het intrekken van zijn voorstel, heeft de werkgever de werknemer over de verschuldigde vergoeding en de hoogte daarvan geïnformeerd. In zoverre heeft de werkgever de werknemer niet de gelegenheid gegeven om over de gevolgen van de opzegging na te denken, juridisch advies in te winnen en zijn opzegging te heroverwegen. In lijn met het verzoek van de werknemer, wordt de vergoeding gematigd tot 3x zijn bruto maandsalaris (€ 7.700,19 bruto).

Voor u als werkgever

Als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uw werknemer(s) aangaat, is het verstandig om na te gaan of u het mogelijk wil maken om de arbeidsovereenkomst vroegtijdig te beëindigen. Door een tussentijds opzegbeding op te nemen krijgen zowel u als de werknemer de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst eerder te beëindigen. Sluit u een arbeidsovereenkomst zonder tussentijds opzegbeding, dan dient u zich ervan bewust te zijn dat vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst voor beide partijen alleen mogelijk is tegen betaling van het loon over de resterende contractuele periode. In het geval dat de werknemer de arbeidsovereenkomst onregelmatig opzegt, is het daarnaast ook van belang dat u uw werknemer op de hoogte brengt van de consequenties daarvan. Indien u dit nalaat, kan het zijn dat de gefixeerde schadevergoeding die de werknemer moet betalen, wordt gematigd.

Helene Pruymboom

Published On: 6 mei 2024

Deel dit bericht

Stel direct een vraag