Insights

Het steun- en herstelpakket van het kabinet Q4 2021 en Q1 2022 (NOW-5 en NOW-6)

Vanwege de oplopende coronabesmettingen heeft het kabinet op 26 november 2021 en op 14 december 2021 contactbeperkende maatregelen aangekondigd, inclusief een nieuw steun- en herstelpakket voor banen en economie. In aanvulling daarop heeft het kabinet extra steunmaatregelen aangekondigd op 21 december 2021. In dit artikel geven wij u een overzicht van de meest relevante onderdelen.

NOW-5

Het kabinet heeft de vijfde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-5) geopend. De NOW-5 geldt voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. Het subsidiepercentage wordt 85%, inclusief een omzetverlies-drempel van 20%. In de eerste instantie zou een maximaal omzetverlies van 80% kunnen worden opgegeven, maar dit percentage is op 21 december 2021 verhoogd naar 90%. Dat betekent dat de subsidie maximaal 85% van 90% omzetverlies kan bedragen. Omdat er al gestart was met het uitkeren van NOW-5 voorschotten, wordt deze verruiming (pas) bij de definitieve vaststelling van NOW-5 meegenomen. Verder wordt september 2021 de referentiemaand voor de loonsom en de referentieomzet-periode wordt 2019, gedeeld door 6 (tenzij je starter bent). Het bonus- en dividendverbod blijft onder de NOW-5 regeling gelden als voorheen. Dit houdt in dat er een verbod geldt om bonus of dividend uit te keren aan bestuurders / directieleden voor werkgevers die NOW-5 aanvragen en een subsidievoorschot of definitief subsidiebedrag van € 125.000,- of meer ontvangen. Het is mogelijk om een NOW-tegemoetkoming aan te vragen via de website van het UWV. Zie ter verduidelijking onderstaand schema:

Wat is nieuw ten opzichte van voorheen?

Werkgevers kunnen bij het aanvragen van de NOW 5 niet kiezen over welke maanden zij hun omzetverlies willen laten berekenen. Dit wordt voor iedere werkgever berekend over de maanden november en december 2021.
Het loonsomvrijstellingspercentage wordt verhoogd van 10% naar 15%. Werkgevers hebben pas relatief laat in november 2021 gehoord dat er een nieuwe NOW-regeling zou komen. Daarom hebben zij in de tussentijd wellicht al medewerkers moeten laten gaan of niet meer opgeroepen. Dit heeft effect op de loonsom en hierdoor zouden zij dan (onterecht) minder NOW-subsidie ontvangen, terwijl zij hier vooraf geen rekening mee konden houden. Een hoger vrijstellingspercentage beperkt dat probleem.
Starters (ondernemers die zijn gestart met hun onderneming tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021) kunnen nu ook een aanvraag doen voor de NOW 5. Zij kunnen de periode 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021 als referentieomzet-periode hanteren.
De Werktijdverkortingsregeling (WTV) is terug en blijft naast de NOW-5 geopend.[1] De WTV is niet bedoeld voor corona-gerelateerde aanvragen. Werkgevers kunnen een beroep doen op de WTV als zij te maken hebben met bijzondere omstandigheden die niet onder het ‘normale ondernemingsrisico’ vallen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een brand of blikseminslag.

NOW-6

Inmiddels heeft het kabinet ook de NOW-6 aangekondigd voor de maanden januari t/m maart 2022. De NOW-6 zal qua voorwaarden in beginsel vergelijkbaar zijn met de NOW-5 regeling (zie bovenstaande tabel), maar het kabinet beraadt zich op dit moment nog over een aantal zaken. De definitieve voorwaarden voor de NOW-6 zullen daarom in januari 2022 door het kabinet worden gecommuniceerd. Het streven is om het loket voor het doen van een NOW-6 aanvraag eind februari 2022 te openen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hier uiteraard over informeren.

TVL Q4

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is heropend vanwege de nieuwe coronamaatregelen en de toepasselijke voorwaarden zijn verruimd ten opzichte van de laatste TVL-regeling. Er kan worden gekozen tussen een referentieperiode voor het omzetverlies tijdens het vierde kwartaal van 2019 of tijdens het eerste kwartaal van 2020. In de eerste instantie zou er een minimale omzetverliesdrempel van 30% gaan gelden. Het kabinet heeft echter op 21 december 2021 aangekondigd dat deze drempel verlaagd zou worden naar 20%.

Voor de TVL gelden de volgende vereisten:

De regeling staat al open voor aanvragen, maar let wel: het kabinet heeft één voorbehoud gemaakt t.a.v. de TVL-regeling in Q4, dat het verlaagde percentage van 20% als minimale omzetverliesdrempel nog moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

TVL Q1 2022

Het kabinet heeft aangekondigd dat de TVL in het eerste kwartaal van 2022 (januari, februari & maart) gelijk zal blijven aan de TVL-voorwaarden in Q4 van 2021, op de omzetverliesdrempel na. Deze zal naar verwachting in Q1 van 2022 worden verhoogd naar 30% (i.p.v. 20%).

Fiscale maatregelen

Uitstel van betaling van belastingen

Het uitstel van de belastingbetalingen wordt door het kabinet verlengd tot en met 31 januari 2022. Dit biedt ondernemers de mogelijkheid tot extra liquiditeit tijdens de periode van contactbeperkende maatregelen. Deze belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die door ondernemers vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Ondernemers die niet eerder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis hadden aangevraagd of inmiddels de uitgestelde belastingschuld volledig hebben voldaan, kunnen door de aanvullende coronamaatregelen (weer) in betalingsproblemen komen. Voor deze groepen ondernemers wordt daarom de mogelijkheid geopend om uitstel van betaling aan te vragen voor de betaling van hun belastingen over het vierde kwartaal.

In januari 2022 wordt opnieuw gekeken hoe de belastingverplichtingen zich verhouden tot de op dat moment geldende maatregelen.

Grenswerkers

Nederland heeft met België inmiddels een verlenging van de overeenkomsten over de belastingheffing van grenswerkers getroffen, in ieder geval tot en met eind maart 2022. Met Duitsland is er ook een verlenging tot eind maart 2022 afgesproken (hetgeen zo snel mogelijk in een overeenkomst zal worden vastgelegd).

Invordering belastingschulden

Het kabinet heeft aangekondigd meer tijd te nemen voor het opstarten van de invordering van belastingschulden. Het gaat om de belastingschulden waarvoor geen (bijzonder) uitstel is verleend – bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis. In januari 2022 krijgen bedrijven en particulieren die hun schuld nog niet hebben ingelost een brief over hoe ze alsnog hun uitstel van betaling kunnen aanvragen. Dwangbevelen die gepland stonden vanaf 7 januari 2022 worden daarom tenminste één maand uitgesteld.

Verder blijft de invorderingsrente 0,01% tot en met 30 juni 2022, ondanks eerdere berichten dat dit percentage stapsgewijs zou worden verhoogd naar 4%.

Culturele en creatieve sector & sport

Er wordt geld vrijgemaakt voor een specifiek steunpakket voor de culturele sector. Ook zal voor de sport een sectorspecifieke regeling worden her-/geopend. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de kamerbrieven van 26 november 202114 december 2021 en 21 december 2021.

Overige regelingen

Onder meer worden de Vaste Lasten Nachthoreca-regeling en de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 verhoogd naar 100% en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen wordt opengezet tot het einde van het jaar. Voor meer sectorspecifieke regelingen verwijzen we naar de kamerbrieven van 26 november 202114 december 2021 en 21 december 2021.

Zelfstandigen

Via de gemeenten is er voor zelfstandigen inkomensondersteuning beschikbaar in de vorm van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz – voorheen de Tozo). De Tozo zal niet opnieuw worden opengesteld. Ook is er aanvullende ondersteuning voor zelfstandig ondernemers beschikbaar in de vorm van heroriëntatie op ondernemerschap (schuldhulpverlening, coaching en scholing).

Terugbetaling ToZo-leningen

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) die heeft gelopen tot 1 oktober 2021 schrijft voor dat zelfstandig ondernemers per 1 januari 2022 moeten starten met het aflossen van de lening voor bedrijfskapitaal. Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen kondigt het kabinet hiervoor twee wijzigingen aan:

  • Terugbetaling vangt aan op 1 juli 2022 in plaats van 1 januari 2022 en er wordt geen rente opgebouwd tijdens deze uitstelperiode. Desgewenst mogen zelfstandig ondernemers al wel starten met aflossen van hun lening vanaf 1 januari 2022.
  • De looptijd van de Tozo-lening wordt verlengd van 5 naar 6 jaar, vanaf het moment van verstrekking tot het moment van terugbetalen.

Aanvullende steun per sector

Het kabinet stelt, naast de bovengenoemde steunmaatregelen nog meer subsidie ter beschikking per sector. Voor een sectorspecifieke toelichting van het kabinet verwijzen wij naar de kamerbrieven van 26 november 202114 december 2021 en van 21 december 2021.

Heeft u vragen over de steunpakketten van het kabinet? Wij helpen u graag verder!

<