Insights

Europees Parlement stemt in met Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

Op 16 april jl. heeft het Europees Parlement ingestemd met de Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie.

Deze richtlijn kent minimumrechten toe aan bijzondere soorten (flexibele) werkenden, zoals werknemers met korte arbeidsovereenkomsten, oproepkrachten, werknemers van online platforms (denk aan Deliveroo en Uber) en stagiairs. Zelfstandigen vallen niet onder de richtlijn.

Op grond van de richtlijn dienen deze werknemers op hun eerste werkdag geïnformeerd te worden over hun rechten en plichten. Werknemers met een oproepovereenkomst, of die werken op basis van een vergelijkbare overeenkomst, dienen een indicatie te krijgen van de werkdagen en werkuren. Ook dienen ze de mogelijkheid te krijgen om een oproep te kunnen weigeren indien die oproep op een andere dag is. De richtlijn bepaalt ook dat de werknemers niet mogen worden gehinderd om voor die dagen elders een andere baan te zoeken. Ook bepaalt de richtlijn dat een proeftijd van maximaal zes maanden mag worden overeengekomen, tenzij de aard van de dienstbetrekking een langere proeftijd rechtvaardigt. Ook kan een langere proeftijd worden overeengekomen indien dit in het belang van de werknemer is, bijvoorbeeld in geval van langdurige ziekte van de werknemer. In Nederland is dit laatste onderdeel van minder belang, omdat de Nederlandse wet een eigen (kortere) proeftijd kent.

De EU-lidstaten hebben drie jaar de tijd om de richtlijn in hun nationale wetgeving te implementeren.

Matthijs Wijling

Published On: 24 april 2019

Deel dit bericht

Stel direct een vraag