Insights

De Richtlijn platformarbeid komt er toch!

In de afgelopen jaren hebben platformbedrijven zich snel ontwikkeld. Men maakt graag en veelvuldig gebruik van de diensten die via platformen worden aangeboden, zoals het bezorgen van eten of het regelen van vervoer. De medewerkers die voor de platformen diensten verrichten (zoals de bezorgers en de chauffeurs) werken vaak onterecht als zelfstandige. Deze schijnzelfstandigen zijn in de praktijk feitelijk werknemers, zoals dit bijvoorbeeld  het geval was bij Deliveroo. In verschillende EU landen wordt schijnzelfstandigheid gezien als een probleem dat moet worden aangepakt. Tussen  de Europese ministers van Sociale zaken en Werkgelegenheid is daarom onlangs een akkoord bereikt over een Richtlijn Platformarbeid. Het doel van deze richtlijn is kwetsbare platformwerkers beter te beschermen en schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De belangrijkste voorstellen uit het akkoord worden in dit artikel besproken.

Akkoord richtlijn platformarbeid

De richtlijn heeft als doel om de arbeidsomstandigheden en de bescherming van persoonsgegevens bij platformwerk te verbeteren door;

  1. Het instellen van een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst bij platformwerk

    De Richtlijn zal een rechtsvermoeden introduceren. Het rechtsvermoeden houdt in dat een persoon die werk verricht via een platform, vermoed wordt dit werk als  werknemer te verrichten als er aanwijzingen zijn van zeggenschap en leiding. Dit rechtsvermoeden zal er voor moeten zorgen dat het makkelijker wordt om de arbeidsstatus van medewerkers die werk via een platform verrichten, correct te bepalen. Omdat het een rechtsvermoeden is, heeft het arbeidsplatform wél de mogelijkheid om dit vermoeden te weerleggen, door te bewijzen dat de relatie géén arbeidsovereenkomst is.

  1. Regels omtrent verwerking van persoonsgegevens.

    In de Richtlijn staan beperkingen op de verwerking van persoonsgegevens van platformwerkers door middel van algoritmes voor geautomatiseerde besluitvorming of monitoring. Dit houdt onder andere in dat de platformen geen persoonsgegevens met betrekking tot emotionele of psychologische toestand en privégesprekken (zo ook met andere platformwerkers) mogen verwerken. Het verwerken van persoonsgegevens om onder andere ras, godsdienstige overtuiging, handicap, gezondheidstoestand en seksuele gerichtheid van een persoon af te leiden is eveneens niet toegestaan. Ook mogen biometrische gegevens (vingerafdruk of een irisscan) niet worden opgeslagen in een databank. Daarnaast mogen platformen ook geen gegevens van de platformwerker verzamelen op het moment dat deze persoon geen platformwerk uitvoert.

  1. Inperking van algoritmisch management.

    De Richtlijn zal platformen verplichten om platformwerkers te informeren over het gebruik van systemen/algoritmes voor geautomatiseerde monitoring of besluitvorming. Dit gaat zowel om de systemen die al in gebruik zijn, als systemen die worden ingevoerd. Het platform dient transparant te zijn over het doel van de monitoring en de wijze waarop dit wordt verwezenlijkt. Platformen worden verplicht om menselijk toezicht toe te passen op de geautomatiseerde systemen. Platformen zullen in dat kader, minstens iedere twee jaar, een evaluatie moeten uitvoeren van de gevolgen van besluiten die door algoritmes zijn genomen. Bepaalde besluiten mogen volgens de Richtlijn niet meer door algoritmes worden genomen. Belangrijke beslissingen zoals bijvoorbeeld ontslag, werkvermindering, loonstop of andere besluiten die van invloed zijn op essentiële aspecten van de arbeidsverhouding moeten met menselijk toezicht te worden genomen. Hieronder vallen ook besluiten waardoor de toegang van de platformwerker tot zijn account wordt beperkt, opgeschort of afgesloten. De platformwerkers moeten de mogelijkheid krijgen om het platform te verzoeken een besluit te herzien. Het platform zal vervolgens binnen twee weken een gemotiveerd schriftelijk antwoord moeten geven.

Wat nu?

Het akkoord dient nog formeel te worden bekrachtigd door het Europees Parlement. Daarna hebben lidstaten nog twee jaar om de richtlijn te implementeren. Wanneer zich ontwikkelingen voordoen in het kader van deze richtlijn, stellen wij u uiteraard daarvan op de hoogte.

 

Helene Pruymboom

Published On: 30 mei 2024

Deel dit bericht

Stel direct een vraag

</