Insights

Coalitieakkoord: welke arbeidsrechtelijke gevolgen kunnen werkgevers verwachten?

Na zes maanden onderhandelen hebben de beoogde coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB nu hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Nederland staat op het punt het meest rechtse kabinet in haar geschiedenis te krijgen. Met welke arbeidsrechtelijke gevolgen moeten werkgevers rekening houden?

Meer zekerheid op de arbeidsmarkt

De coalitiepartijen willen meer zekerheid op de arbeidsmarkt door schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Het wetsvoorstel ‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’, waar wij eerder over schreven, zal verder worden ontwikkeld. Bij de inzet van zelfstandigen met een uurtarief € 32,24 bruto of minder, zal volgens dit wetsvoorstel vermoed worden dat de werker geen zelfstandige is, maar een arbeidsovereenkomst heeft. Dat betekent dat deze werkende de rechten heeft van een werknemer (zoals doorbetalen van loon tijdens ziekte, vakantietoeslag en opbouw vakantiedagen, na een aantal contracten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en ontslagbescherming). Daarnaast bevat dit wetsvoorstel een verduidelijking van het begrip ‘gezagscriterium’, één van de drie kernelementen van een arbeidsovereenkomst. Is sprake van werkinhoudelijke aansturing of organisatorische inbedding en wordt ook aan de overige criteria van een arbeidsovereenkomst voldaan, dan is er een grote kans dat de relatie kwalificeert als een arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien.

Daarnaast zal de coalitie streven naar meer vaste contracten. Daarvoor lijken echter nog geen concrete plannen te zijn gemaakt.

Regulering uitzendsector

De coalitiepartijen willen de uitzendsector reguleren door middel van een toelatingseis. Dit moet ook uitbuiting van buitenlandse werknemers door malafide uitzendbureaus tegenaan. Daartoe is al een wetsvoorstel ingediend (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten) en dit zal verder worden behandeld.

Arbeidsmigratie

De kwalificatie-eisen van de Kennismigrantenregeling voor hoog opgeleide arbeidskrachten worden aangescherpt en verhoogd. Hoewel het coalitie akkoord er niets over zegt, wordt de versobering van de 30% regeling (dat is het belastingvoordeel voor werknemers aangeworven vanuit het buitenland) mogelijk teruggedraaid. Voor wat betreft de extraterritoriale kostenregeling (ETK regeling) wil de coalitie bezien of fiscale voordelen juist kunnen worden versoberd. Deze regeling maakt het mogelijk om brutoloon uit te ruilen tegen onbelaste vergoedingen.

Daarnaast is de coalitie van plan om een verplichte tewerkstellingsvergunning in te voeren voor arbeidsmigranten van buiten die EU die via een ander EU-land worden ingehuurd, hoewel er twijfels zijn of dit juridisch haalbaar is. Verder is de coalitie voornemens om werkgevers van arbeidsmigranten verantwoordelijk te maken voor overlast en kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting. Ook zal bij langer verblijf de werkgever erop dienen toe te zien dat de arbeidsmigrant de Nederlandse taal gaat leren.

Beperking compensatie transitievergoeding na langdurige ziekte

De compensatie voor werkgevers bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na afloop van de twee jaar loondoorbetalingsplicht) wordt beperkt tot kleine werkgevers. Werkgevers met 25 of meer werknemers kunnen vanaf 1 juli 2026 geen compensatie meer aanvragen bij het UWV voor het betalen van de wettelijke transitievergoeding bij ontslag.

Mogelijke verlenging opzegtermijn werkgevers en/of verkorting WW-uitkering

De coalitie is van plan de WW (Werkloosheidswet) uitkering te hervormen. Dit moet nog verder uitgewerkt worden, maar gedacht kan worden aan een verkorting van de WW-duur van 24 naar 18 maanden, en/of het verlengen van de opzegtermijn voor werkgevers. Dat laatste betekent hogere financiële lasten voor werkgevers bij ontslag.

Strengere wetgeving concurrentiebeding

Eerder schreven wij een artikel over de plannen om de wetgeving rondom het concurrentiebeding aan te passen. De belangrijkste verwachte wijzigingen zijn een beperking in de duur van het concurrentiebeding, nadere eisen aan de motivering van het concurrentiebeding en een wettelijke vergoeding voor de werknemer als de werkgever een beroep doet op het concurrentiebeding. Het coalitieakkoord zegt niets over dit wetsvoorstel. Onze verwachting is echter wel dat het wetsvoorstel verder zal worden behandeld, om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te verbeteren en de Nederlandse wetgeving meer in lijn te brengen met de wetgeving in andere Europese landen.

De concrete uitwerking van die hiervoor genoemde plannen en de impact daarvan op de bestaande arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving ontbreekt nog. Net als u zijn wij hier nieuwsgierig naar. Houd deze site dan ook in de gaten voor een update omtrent de plannen van de nieuwe coalitie en concrete wetswijzigingen. Vragen of meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via info@bd-advocaten.nl.

Alain Hardy

Published On: 22 mei 2024

Deel dit bericht

Stel direct een vraag