Insights

Betrek de OR tijdig en zorgvuldig bij uw reorganisatiebesluit!

Er wordt de laatste tijd weer meer georganiseerd. Wij constateren dat er in de praktijk met betrekking tot reorganisaties nog wel eens belangrijke stappen worden overgeslagen. Een van die stappen is de adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad (OR). De ondernemer moet tijdig advies vragen aan de OR over elk belangrijk voorgenomen besluit van financiële, economische en/of organisatorische aard. De ondernemer doet dit tijdig als de OR daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op het te nemen besluit. Over de vraag of een besluit ‘belangrijk’ is – en daarmee adviesplichtig – is geen eenduidigheid op grond van de wet en hierover twisten de OR en de ondernemer nog wel eens. In dit artikel ga ik in op dit vraagstuk aan de hand van het besluit tot reorganisatie bij Spotify NL.

De reorganisatie van Spotify NL

Spotify gaat reorganiseren; het gaat om een wereldwijde reductie van 1530 arbeidsplaatsen. In Nederland zullen 19 werknemers door het besluit worden geraakt. Spotify NL meent dat de inkrimping van de werkzaamheden in Nederland beperkt is en dat geen sprake is van een belangrijke inkrimping. Daarnaast is er geen belangrijke wijziging in de organisatiestructuur volgens Spotify NL: er zijn geen nieuwe functies gecreëerd, de naam blijft ongewijzigd, de scope van de functies blijft onveranderd,  de afdelingen zijn niet samengevoegd, gesplitst of verdwenen en het managementteam is niet veranderd. De OR denkt hier anders over en richt zich tot de Ondernemingskamer (OK). De OK stelt de OR in het gelijk: er is sprake van een belangrijk besluit en de OR is ten onrechte gepasseerd.

Wanneer is een besluit belangrijk?

De wet geeft geen definitie van het begrip ‘belangrijk’. Het kan daarom lastig zijn om te bepalen wanneer sprake is van een belangrijk besluit. Deze open norm moet worden ingevuld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Doorslaggevend is of het besluit objectief beschouwd als ‘belangrijk’ is aan te merken. Onderstaande vragen vormen aanknopingspunten bij de beoordeling van een besluit:

  • Financieel: in hoeverre wordt de toekomstige groei en/of omzet door het besluit beïnvloed? Wat is de impact van de investering of wijziging in bedrijfsvoering?
  • Economisch: is het een niet alledaags besluit?
  • Organisatorisch: wat is de impact op de werknemers? Hoeveel ontslagen zullen er vallen? Vallen de ontslagen in één ontslagronde, of in meerdere ontslagrondes? Wat is de verhouding tussen de krimping van de werkzaamheden ten opzichte van de totale werkzaamheden? Verdwijnt een kernactiviteit?

In ons voorbeeld kwam de OK tot de conclusie dat het besluit belangrijk was. Reden hiervoor was onder meer dat Spotify NL heeft nagelaten om inzicht te geven in bovenstaande vragen. Door het gebrek aan transparantie en concrete onderbouwing door Spotify NL was er voor de OK geen andere mogelijkheid dan de conclusie te trekken dat er sprake was van een belangrijk besluit. Het kan dus lonen om transparantie te bieden over de beweegredenen, zeker omdat in dit soort gevallen de OR wordt beschermd.

Gevolg passeren OR

De OK concludeerde dat Spotify NL in redelijk niet tot het besluit heeft kunnen komen. Gevolg: het reorganisatiebesluit moest worden ingetrokken en de gevolgen ervan moesten ongedaan worden gemaakt. Ook werd het Spotify NL verboden om verdere uitvoering aan het besluit te geven.

Lessen voor de praktijk

Spotify NL heeft onvoldoende weersproken dat sprake is van een belangrijke besluit. De les die we hieruit trekken: onderschat het belang van medezeggenschap niet, onderbouw waarom een besluit (on)belangrijk is en neem de juiste stappen in een reorganisatietraject. Het passeren van de OR kan namelijk tot zeer onaangename gevolgen lijden. Hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Mirjam Scheper

Published On: 3 juni 2024

Deel dit bericht

Stel direct een vraag