Insights

Aanpassing eerste NOW-regeling: aanvraag nog mogelijk tot 5 juni a.s.!

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) voorziet in een subsidie voor de loonkosten van werkgevers die een omzetverlies van tenminste 20% over een periode van drie aaneengesloten maanden verwachten. Lees hier meer over de eerste tranche van de NOW (NOW 1.0). Op 20 mei jl. heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de minister) twee kamerbrieven verstuurd. In de ene kamerbrief heeft de minister enkele wijzigingen en aanvullingen op de NOW 1.0 bekend gemaakt. In de andere kamerbrief is aangekondigd dat de NOW met drie maanden wordt verlengd. De tweede tranche van de NOW (NOW 2.0) volgt direct op de NOW 1.0 en voorziet in een subsidieperiode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

In dit artikel worden de aanpassingen van de NOW 1.0 besproken. Klik hier voor een bespreking van de nieuwe NOW 2.0 regeling.

1. Afwijken van de referentieloonsom

In de NOW 1.0 is bepaald dat de subsidie wordt gebaseerd op driemaal de loonsom van januari 2020. Dit heeft er echter voor gezorgd dat verschillende bedrijven, zoals bedrijven die zich hebben voorbereid op een seizoenspiek in het voorjaar, een aanzienlijk lagere compensatie krijgen dan de daadwerkelijke voor hen geldende loonsom over de periode van maart tot en met mei 2020. De minister heeft daarom de NOW 1.0 op dit punt als volgt gewijzigd:

  • Indien de loonsom van maart tot en met mei 2020 hoger is dan de loonsom van driemaal januari 2020 wordt de loonsom van maart tot en met mei 2020 als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte;
  • De loonsommen van april en mei 2020 worden hierbij gemaximeerd op de loonsom van maart 2020;
  • De aanpassing van de subsidiehoogte vind pas plaats bij de definitieve vaststelling daarvan. Het is derhalve nog niet van toepassing bij de voorlopige teruggaaf (het te ontvangen voorschot)

De nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei 2020 dan tijdens de maand januari (inclusief maximering). Werkgevers die de NOW 1.0 reeds hebben aangevraagd en toegekend gekregen hoeven dus niet actief te verzoeken om de loonsom over de maanden maart tot en met mei als uitgangspunt te nemen.

Ook voor werkgevers die over de maanden januari 2020 en november 2019 geen loonsom hadden, is deze aanpassing interessant. Deze werkgevers konden in eerste instantie geen gebruik maken van de NOW 1.0. wegens het ontbreken van een loonsom over januari 2020. Voor deze werkgevers geldt nu dat zij, mits er een loonsom over de maand maart is, nu alsnog een aanvraag voor de NOW 1.0 kunnen indien. Dat moet dan wel vóór 5 juni a.s. zijn gedaan. Als een werkgever een NOW aanvraag heeft ingediend, maar deze is afgewezen omdat er geen loonsom was in januari 2020, wordt deze werkgever actief door het UWV benaderd om alsnog een aanvraag te doen. Ons advies is om dit niet af te wachten maar zelf pro actief de aanvraag alsnog in te dienen.

2. Loonsom en omzet bij overnames

Onder de NOW 1.0 wordt het omzetverlies in de gekozen periode van drie aaneengesloten maanden in 2020, beginnend op 1 maart, 1 april of 1 mei, vergeleken met 25% van de jaaromzet van 2019. Voor ondernemingen die een (onderdeel van een) onderneming hebben overgenomen zal vaak gelden dat in deze periode toch enige omzet wordt gerealiseerd met eventuele overgenomen bedrijfsactiviteiten. Dit zorgt waarschijnlijk voor een vertekening van de omzet in de periode van drie aaneengesloten maanden, wat nadelig kan uitpakken voor de subsidie op grond van de NOW.

De minister heeft daarom bepaald dat voor deze situaties wordt aangesloten bij de regeling die geldt voor ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden. Hiervoor geldt dat voor de referentieperiode voor omzet de hele kalendermaanden vanaf de eerste kalendermaand na de startdatum van de bedrijfsuitoefening in 2019 tot en met februari 2020 worden genomen, omgerekend naar drie maanden. Er moet altijd een kalendermaand liggen tussen de start van de onderneming en de start van de NOW subsidie op 1 maart 2020.

Voor ondernemingen die een andere onderneming hebben overgenomen, wordt deze regeling zo toegepast dat de verwachte omzetdaling wordt vergeleken met de omzet berekend over de periode vanaf de datum van overname tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar drie maanden. Ook voor deze situaties geldt dat er ten minste één kalendermaand moet liggen tussen de overname en dat start van de NOW subsidie op 1 maart 2020.

3. Extra periode salarissen gefilterd

De subsidie wordt onder de NOW 1.0 gebaseerd op de loonsom in de maand januari 2020. Het komt echter voor dat werkgevers in de maand januari een dertiende maand hebben uitgekeerd. Daarmee is de loonsom over de maand januari 2020 een stuk hoger dan de loonsom over maand maart. Dit kan nadelig uitpakken voor werkgevers vanwege de verplichting de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Bij de vaststelling van de subsidie zal het UWV daarom zogenoemde extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsom filteren. Dit leidt dus tot een lagere loonsom over januari 2020 dan daadwerkelijk is betaald.

4. Aanvragen NOW 1.0 mogelijk tot en met 5 juni 2020

Gelet op de hiervoor genoemde aanpassingen, met name voor werkgevers zonder loonsom in januari 2020, wordt het aanvraagtijdvak verlengd tot en met 5 juni 2020. Werkgevers die eerder geen aanspraak konden maken op de NOW 1.0 en die daarom geen aanvraag hebben ingediend, krijgen hiermee de mogelijkheid om alsnog een aanvraag in te dienen.

5. Grens voor het overleggen van accountantsverklaring

Onder de NOW 1.0 is het voor werkgevers met een loonsom van een nader te bepalen bedrag vereist om bij de aanvraag om vaststelling van de subsidie een accountantsverklaring mee te sturen. De minister heeft nu bekend gemaakt bij welk bedrag een accountantsverklaring vereist is.

Er gelden twee grenzen voor het meesturen van een accountantsverklaring. De eerste grens is dat een accountantsverklaring verplicht is voor werkgevers die een voorschot van ten minste € 100.000,- hebben ontvangen.

De tweede grens is dat een accountsverklaring ook verplicht is voor werkgevers die een voorschot lager dan € 100.000,- hebben ontvangen, maar verwachten bij de vaststelling uit te komen op een subsidie van ten minste € 125.000,-. Om werkgevers te helpen bij het bepalen of de subsidie bij de vaststelling op ten minste € 125.000,- uit zal komen, zal de minister een online tool beschikbaar stellen. De tool is op dit moment nog niet beschikbaar. Zodra deze tool beschikbaar is gemaakt, zullen wij u hiervan natuurlijk direct op de hoogte stellen.

De minister heeft hierbij toegelicht dat bij deze grensbedragen wordt uitgegaan van het subsidiebedrag dat wordt toegekend aan het gehele concern en niet slechts de subsidie per loonheffingennummer. Het omzetverlies wordt immers op concernniveau berekend. Overigens blijkt uit de cijfers van het UWV dat er inmiddels 113.000 NOW aanvragen zijn gedaan. Ongeveer 10% daarvan heeft een voorschot van ten minste € 100.000,- ontvangen.

6. Geen accountsverklaring, wel controle door derde

Werkgevers die niet verplicht zijn om een accountsverklaring mee te sturen met de aanvraag om vaststelling van de subsidie, maar die een voorschot van ten minste € 20.000,- hebben ontvangen of een vaststelling van de subsidie verwachten van ten minste € 25.000,-, zijn verplicht een verklaring van een derde mee te sturen waarin de omzetdaling wordt bevestigd. Deze derde kan bijvoorbeeld zijn een administratiekantoor of een financieel dienstverlener.

7. Tijdvak voor aanvraag vaststelling subsidie verplaatst

In verband met de verlenging van de NOW regeling (de NOW 2.0) wordt het tijdvak waarin werkgevers de vaststelling van de subsidie moeten aanvragen verplaatst. Aangezien de subsidieperiode van de NOW 2.0 de maanden juni, juli en augustus 2020 betreft, kunnen werkgevers die alleen gebruik maken van de NOW 1.0 vaststelling van de subsidie aanvragen vanaf 7 september 2020. Werkgevers hebben immers de mogelijkheid om tot en met 31 augustus 2020 een aanvraag in te dienen voor de NOW 2.0. Door het verplaatsen van het tijdvak voor vaststelling wordt voorkomen dat de twee aanvraagperiodes door elkaar gaan lopen. Voor werkgevers die zowel gebruik maken van de NOW 1.0 en NOW 2.0, is de datum vanaf wanneer de vaststelling van de subsidie kan worden aangevraagd nog niet bekend.

8. Openbaarmaking aanvragers

Ten slotte heeft de minister bepaald dat het UWV een lijst zal publiceren van alle werkgevers die een aanvraag voor een NOW subsidie hebben ingediend. Het UWV streeft ernaar deze lijst eind juni 2020 te publiceren op haar website.

Aarzel niet contact met ons op te nemen in het geval van vragen. Wij zijn goed bereikbaar op onze mobiele telefoonnummers.

Matthijs Wijling

Published On: 25 mei 2020

Deel dit bericht

Stel direct een vraag